Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom

Znenie výzvy na webstranke pddubnica.sk

Rubrika: Verejná súťaž

Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom,

Kvášovec 1695, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 200 069

Dubnica nad Váhom dňa: 17.10.2017

 

vyhlasuje „Výzvu na predkladanie ponúk“

na zákazku s názvom: Modernizácia farmy Klobušice

s predmetom zákazky: Modernizácia pôrodne kráv a novostavby teľatníka a spevnenej plochy pre vaky na siláž.

s lehotou na predkladanie ponúk do 10.11.2017 do 12:00 hod.

Plné znenie výzvy na predkladanie ponúk a súťažné podklady si môžu záujemcovia písomne (poštou/mailom) vyžiadať na adrese uvedenej v záhlaví výzvy a u kontaktnej osoby:

Ing. Anton Rebro - predseda predstavenstva, tel: 0905/557403, e-mail:pddubnica@pddubnica.sk

--------------------

doplnok č.1

Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom,

Kvášovec 1695, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 200 069

Dubnica nad Váhom dňa 3.11.2017

 

Vec: Oznámenie o predĺženie lehôt

V zmysle čl.3 Usmernenia PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 vám obstarávateľ: Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom, sídlo: Dubnica nad Váhom, Kvášovec 1695, IČO: 00 200 069 v zastúpení Ing. Antonom Rebrom,oznamuje predĺženie lehôt, týkajúcich sa zákazky s názvom: Modernizácia farmy Klobušice“ nasledovne:

 

  • Lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do 30.11.2017 do 10,00 hod.
  • Dátum otvárania obálok s ponukami a dátum vyhodnoteniaponúk sa predlžuje do 30.11.2017 o  13,00 hod.

Dôvodom predĺženia týchto lehôt je skutočnosť, že jeden z oslovených uchádzačov prevzal Výzvu na predkladanie ponúk a súťažné podklady v lehote, ktorá by mu neposkytla min. 15 pracovných dní na vypracovanie ponuky a tým by bol znevýhodnený voči ostatným osloveným uchádzačom. Obstarávateľ na zabezpečenie dodržiavania jedného zo základných princípov obstarávania - rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov postupoval v zmysle vyššie uvedeného.

S pozdravom

Ing. Anton Rebro

predseda predstavenstva